หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วัตถุประสงค์หลักคือ สอนให้ผู้เรียนเลิกอายและมีความมั่นใจที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องกลัวว่าจะพูดผิด และเมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ระบบการเรียนการสอนของสถาบันสอนภาษาอังกฤษของเรา เป็นที่ยอมรับจากผู้เรียนมาแล้วทั่วโลกว่ามีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้ดีขึ้นจริง


Survival: Simple Conversation in English
ให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ ประโยคสั้น ๆ คำทักทายหรือคำศัพท์ง่าย ๆ ทั่วไปได้ รวมไปถึงประโยคแสดงอารมณ์ต่าง ๆ การอ่านเมนูอาหาร ตารางเวลาที่สนามบินได้ เป็นต้น
Waystage: General English Communication Skills
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การแนะนำตัวเอง การสอบถามเส้นทาง สั่งอาหาร อ่านคำสั่งทั่วไป และจดโน๊ตสั้น ๆ ได้
WaystagePro : เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตการทำงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ เตรียมรายละเอียดการเดินทางท่องเที่ยว การเจรจาต่อรองธุรกิจกับบุคคลอื่น การจดงานประชุม การสนทนากับหัวงาน การเตรียมแผนการนำเสนอง่าย ๆ
Upper Waystage: Operation General English Communication Skills
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น และสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ในการทำงานได้ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกฟัง เช่น ฟังประกาศในสนามบิน ฟังข่าว หรือฟังบรรยาย นอกจากนี้คุณจะสามารถเขียนรายงานสั้น ๆ และร่างจดหมายธุรกิจได้
Upper WaystagePro : เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ รวมถึงการเสนอความคิดในที่ประชุมและการประชุมงานต่างๆ การประเมินผลและการรายงานผลการทำงานของพนักงานในบริษัท เทคนิควิธีการสนทนาในการจัดหาและการสัมภาษณ์บุคลากร
Threshold: Advance General English Communication Skills
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารและเข้าใจบทสนทนาภาษาอังกฤษระดับยาก ๆ ได้ มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขี้น เช่น การพูดคุยคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากขึ้น การฟังข่าวจากวิทยุจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ นอกจากนี้ยังมีการฝึกพูดภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้คุณสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้เสนองานได้โดยใช้โครงสร้างประโยคอย่างง่ายๆ เช่น ขียนรายงานการประชุม และเขียนจดหมายธุรกิจ
ThresholdPro : เน้นเทคนิควิธีและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในระดับผู้บริหารที่มีความยากและซับซ้อนได้มากขึ้น ได้แก่ การวางแผนและจัดเตรียมการประชุม การนำเสนอแผนงานกลยุทธ์ทางการตลาด การแสดงความคิดเห็นและวิธีพูดเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น